укр / eng / pol

БІБЛІОГРАФІЯ ОНЛАЙН

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

 1. Лесь Курбас: бібліографічний довідник: 1906-2016 рр. Київ: Фенікс, 2016. 225 c. URL: https://dlib.kiev.ua/items/show/585?fbclid=IwAR13Usk3aNDlNTHy6NH-0Mh7j2MZ0cWBeJ5QYgDsowWBlk9MnoRnE9h_LKE#?c=0&m=0&s=0&cv=0 (дата звернення 16.09.2022)
 2. Лесь Курбас: "Поворот до Європи і до самих себе" : бібліографічний покажчик. Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. URL:http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2012_kurbas_125bp.pdf (дата звернення: 14.11.2020).
 3. Творчий спадок Леся Курбаса у XXI столітті : бібліогр. покажчик (до 125-річчя від дня народження). Харків: ХДАК, 2012. URL:http://lib-hdak.in.ua/docs/spadok-kurbasa.pdf(дата звернення: 14.11.2020).
 4. Видатний митець ХХ століття: (До 120-річчя від дня народж. Леся Курбаса): Біобібліогр. інформ. посіб. Харків: Харк. обл. універс. наук. б-ка, 2007. URL:http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000010.pdf (дата звернення: 14.11.2020).

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: МАТЕРІАЛИ ПРО ЛЕСЯ КУРБАСА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “КУЛЬТУРА УКРАЇНИ” НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 1. Електронна збірка “Курбас Лесь”:https://elib.nlu.org.ua/collection.html?id=220
 2. Гайдамаки: поема в 3-х картинах з прологом за Т.Шевченком, інсцен. Курбас Л., запис. Василько В. Харків: Книгоспілка, 1926. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8009(дата звернення: 14.11.2020).
 3. Єрмакова Н. П. Березільська культура: історія, досвід. Київ: Фенікс, 2012. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2744(дата озвернення: 14.11.2020).
 4. Коломієць Р. Лесь Курбас. Харків: Фоліо, 2016. URL:https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=8642(дата обращения: 14.11.2020).
 5. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ: Либідь, 2007. URL:https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=1701(дата звернення: 14.11.2020).
 6. Курбас Л. Березіль: із творчої спадщини. Київ: Дніпро, 1988. URL:https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=5601(дата звернення: 14.11.2020).
 7. Лесь Курбас: Спогади сучасників. Київ: Мистецтво, 1969. URL:https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=5600(дата звернення: 14.11.2020).

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “УКРАЇНІКА” НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО

 1. Колекція “Курбас Лесь”: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0008929
 2. Курбас Л. Шляхи "Березоля". ВАПЛІТЕ. 1927. №3. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007471(дата звернення: 13.11.2020).
 3. Кисиль О. Український театр : попул. нарис історії укр. театру. [Київ]: Книгоспілка, 1925. 178 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005025(дата звернення: 13.11.2020).
 4. Романицький Б. Український театр у минулому і тепер. Київ: Держполітвидав УРСР, 1950. 64 c. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002419(дата звернення: 13.11.2020).
 5. Звіт. 1926-1929. Київ: Всеукр. акад. наук, Театр. музей, 1930. 22 c. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010672(дата звернення: 13.11.2020).
 6. Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб.. Харків: Вид-во НУА, 2014. 156 c. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000015180(дата звернення: 13.11.2020).
 7. Смолич Ю. К. Розповідь про неспокій триває : дещо з двадцятих, тридцятих років і дотепер в українському літературному побуті. Київ: Радянський письменник, 1969. Т. 2. 284 c. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000015109(дата звернення: 13.11.2020).
 8. Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. Львів: Накладом фонду "Учітеся, брати мої", 1934. 253 c. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010937(дата звернення: 13.11.2020).
 9. Чорній С. Театральні ідеї та естетичні принципи Леся Курбаса. Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. 1976. Т. 187. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007006(дата звернення: 13.11.2020).
 10. Шерех Ю. Поза книжками і з книжок. Київ: Час, 1998. 447 с. c. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014909 (дата звернення: 13.11.2020).

Лесь Курбас в розділі “Наукова періодика України” НБУ ім. В.І.Вернадського:

 1. Грабар Н. І. Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко. Український археографічний щорічник. 2016. № 19-20. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uashch_2016_19-20_29 (дата звернення: 13.11.2020).
 2. Полякова Ю. Ю. Театральна дискусія як гра (Яків Мамонтов і Лесь Курбас). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія.. 2019. № 81. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2019_81_18 (дата звернення: 13.11.2020).
 3. Смоляк П. О. Лесь Курбас у театрознавчих дослідженнях Петра Медведика. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_1_81(дата звернення: 13.11.2020).
 4. Соболь В. Григорій Сковорода і Лесь Курбас: у пошуках внутрішньої людини. Переяславські Сковородинські студії. 2013. № 2. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2013_2_2 (дата звернення: 13.11.2020).
 5. Ходоровський М. Д. Курбас Лесь Степанович. Українська біографістика. 1996. № 1. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1996_1_21 (дата звернення: 13.11.2020).
 6. Шлемко О. Д. Лесь Курбас і Гуцульський театр. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2017. № 21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2017_21_8(дата звернення: 13.11.2020).

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “DIASPORIANA”

 1. Великий реформатор: до світлини на обкладинці. Театр. 1946. № 1. URL: https://diasporiana.org.ua/periodika/19038-teatr-1946-ch-1/(дата звернення: 16.09.2022).
 2. Гірняк Й. Спомини. Нью-Йорк: Сучасність, 1982. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/10280/file.pdf (дата звернення: 16.11.2020).
 3. Лесь Курбас у театральній діяльності в оцінках сучасників: Документи. Балтимор; Торонто: Смолоскип, 1989. 1026 c. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/9035/file.pdf(дата звернення: 16.11.2020).
 4. Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва 1915 – 1975 Том 1. Нью-Йорк: Об’єднання Мистців Української Сцени (ОМУС), 1975. URL: https://diasporiana.org.ua/mistetstvo/9466-nash-teatr-kniga-diyachiv-ukrayinskogo-teatralnogo-mistetstva-1915-1975-tom-1/ (дата звернення: 16.11.2020).
 5. Ревуцький В. Нескорені березільці Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська. Нью-Йорк: Слово, 1985. 201 c. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/5258/file.pdf (дата звернення: 16.11.2020).

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КАФЕДРИ ТЕАТРОЗНАВСТВА ТА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА

 1. Життя і творчість Леся Курбаса. Київ; Харків: Літопис, 2012. 656 c. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kozak_Bohdan/Zhyttia_i_tvorchist_Lesia_Kurbasa.pdf?PHPSESSID=90lv2rdqnm1jintj6cvtmdgf05 (дата звернення 16.09.2022)

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА”

 1. Курбас Л. Нова німецька драма. Музагет. 1919. № 1-3. URL: http://uartlib.org/download/Muzaget1919_uartlib.org.pdf(дата звернення: 14.11.2020).